28/1/56

X'mas 2012

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมวันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนเมืองเชลียง

2/12/51

นวัตกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ

แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษ
เรื่อง แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นและวันสำคัญของไทยและต่างประเทศ
ชุดที่ 1 Highlights of Sisatchanalai

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ42201)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โดย
นางสาววันเพ็ญ อ่อนดี
ครูชำนาญการ

โรงเรียนเมืองเชลียง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเรื่อง แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น และวันสำคัญของไทยและต่างประเทศเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน (อ42201) ภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนเมืองเชลียง อำเภอศรีสัชนาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษ แบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเล่มนี้ มีส่วนประกอบคือเนื้อหาบทอ่านพร้อมภาพประกอบ แบบฝึก จำนวน 7 แบบฝึก และแบบทดสอบหลังเรียน
ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเล่มนี้ จะทำให้นักเรียนมีทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น และมีประโยชน์ต่อครูผู้สอนและผู้ที่สนใจ
Highlights of Sisatchanalai

Si-satchnalai is a district of Sukhothai province that is in the north of Amphoe Sawankhalok. It is subdivided into 11 Sub-districts, which are further subdivided into 148 villages. There is Si-satchanalai Historical Park at Amphoe Si-satchanalai which is on the highway route 101 about 60 kms. from Sukhothai. This town was formerly called Muang Chaliang, the ancient town along with Sukhothai, which is the town ruled by the Crown Prince. Many ancient sites and materials were also discovered. This town is located on the bank of Yom river with specular views. The most prominent attractions are Wat Phra Si Ratanamahathat, Wat Khao Phanom Phloeng, Wat Khao Suwankhiri, Wat Chang Lom, Wat Chedi Chet Thaeo, Wat Suan Keao Utthayan Yai, Wat Suan Keao Utthayan Noi. Moreover, there is the area of many Tao Thu Rieng at Ban Ko Noi, including the interesting lifestyle of the people at Ban Had Sieo - with their long kept culture, traditions, and handicrafts such as local cloth and golden ornaments.The visitors can go here by car and bus.
Attractions:
Wat Phra Si Ratanamahathat
This is a large historic temple complex located to the southeast of Si-satchnalai town. The decorative stucco bearing the Bayon art style of ancient Khmer found at the main entrance of the temple as well as archeological evidence excavated hear; including foundations of earlier brick structures found beneath 2 building called Wiharn (vihara) Luang and Wiharn Phra Song Phi Nong and fragments of roofing tile with designs in Bayon art style, point out clearly that Wat Phra Si Ratanamahathat was originally founded before Sukhothai period. Some scholars suggest that it was firstly constructed during the times of Pho Khun Si Nao Nam Thom, or around 1237 AD. Important buildings of this temple that can be seen in the present are as follows.
Wat Chang Lom
This temple is located almost at the centre of the historic town, and is situated on the plain to the east of Khao Phanom Phloeng, an important low hill inside the town. The most important historic buildings at this temple is the main chedi of Sri Lankan style bounded by a demarkation wall. The base of the chedi is high and square in its shape. The front side of the base was decorated with 8 sculptures of elephant while other sides were decorated with 9 sculptures of elephant. There was one sculptures at each corner of the base. Altogether there were 39 sculptures of elephant around the base. The sculptures of elephant at Wat Chang Lom are quite different from those found at other temples. These represent the fully standing elephants and are taller than the life elephant. Some scholars believe that this was the temple mentioned in the text of the Stone Inscription Number 1, made by King Ramkhamhaeng in 1286 AD., as the place where the king dug up the Buddha remains in order to make a homage to the remains before he reburied and built a chedi over the remains.

Ancient gold & silver ornaments
Sukhothai traditional ancient gold & silver ornaments are produced and can be purchased at Tha Chai Sub-district, Si-satchanalai district.
Had Sieo Woven Cloth
Had Sieo is a famous for handwoven cloth. Had Sieo fabric comes with an embossed-end, done by people who are the descendants of Thai Phuan who migrated from Laos.Famous exquistite woven clothes are available in many shops in Had Sieo Sub-district such as Gold Textiles Museum.
Sisatchanalai Ordination Celebration
A famous custom of Had Sieo village in Sisatchanalai district is called by Thais as Buat Chang Had Sieo or the parade of elephants before monk ordination, this local event is held annually during 7-8 April of every year. It features a spectacular procession of ordination candidates in colorful costumes on the backs of some 10-20 decorated elephants. On 7th April, many tourists come here to watch it. In parade, each man who rides on each elephant, wears sun-glasses, colorful clothes and makes up his face too. The parade of elephants go along the road in Had Sieo market. Some elephants walk across the Yom river. The ceremony has been arranged by Thai Phuan, the citizens of Ban Had Sieo for more than 150 years. On this day, people have a very good time.
Adapted from
www.sukhothainet.com/sukhothaieng/his_sisat.html
Practice 1

Instruction: Match Thai meaning with English vocabulary. Write the letter (a, b, c,...etc.) in front of the number.
...........1. discover a. ก่อสร้าง ...........2. bank b. มีชื่อเสียง
...........3. route c. เกี่ยวกับโบราณคดี ...........4. province d. พิธีบวช
...........5. complex e. ตั้งอยู่ ...........6. stucco f. รูปปั้น ประติมากรรม
...........7. archeological g. ค้นพบ ...........8. design h. เส้นทาง
...........9. scholar i. อำเภอ .........10. construct j. จังหวัด
.........11. situated k. ซับซ้อน .........12. sculpture l. การออกแบบ
.........13. ornament m. ปูนปั้น .........14. ordination n. เครื่องประดับ
.........15. famous o. ฝั่ง ริม p. ผู้เชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับฉัน

รูปภาพของฉัน
เป็นคนร่าเริง ชอบฟังเพลง อ่านหนังสือทุกประเภทและเวลาว่างก็นอนหลับและไปเที่ยวสถานที่ทางธรรมชาติและได้จัดทำเว็บไซด์นี้ขึ้นเพื่อให้นักเรียนหรือผู้สนใจทั่วไปได้ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอศรีสัชนาลัยและได้ฝึกทำแบบฝึกต่างๆพร้อมทั้งแบบทดสอบหลังเรียน และสามารถติต่อผู้จัดทำเว็บไซด์ได้ที่ fuangwan@gmail.com หรือ fuang13@hotmail.com

เว็บไซด์นี้เป็นอย่างไรบ้าง

เกี่ยวกับครูวันเพ็ญ

เว็บไซด์นี้สำหรับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศซึ่งมีเนื้อหาบทอ่านภาษาอังกฤษและแบบฝึกหัด

ผู้ติดตาม